W09 s/w & A07 Runde Formen

W08 Farbkontraste & A02 Der Ruhepunkt

W08 Farbkontraste & A25 Strukturen und Muster

W02 Drittel-Regel & Fotografiere ein Foto

W07 Symmetire & A28 Verflossene Zeit